Moda

REGULAMIN KONKURSU „ŚWIĘTUJ Z NAMI 100 NUMER INSTYLE”

 §1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs SMS „Świętuj z Nami 100 numer InStyle!” ( „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest Burda Communications Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106166. Kapitał zakładowy Spółki 5 126 000,00 zł. NIP 899-10-04-485 („Organizator”).

3. Konkurs promowany jest w czasopiśmie InStyle. Konkurs ma charakter testu wiedzy, przy czym może być to wiedza ogólna lub specjalistyczna, z wykorzystaniem sprawdzianu spostrzegawczości i zręczności uczestników. Mechanizm wyłaniania osób uprawnionych do nagrody spośród tych, którzy pomyślnie przeszli test wiedzy, a następnie udzielili najciekawszej odpowiedzi na Zadanie/Pytanie Finałowe.

4. Konkurs rozpocznie się w dniu 08.06.2016 o godzinie 00:00 i trwać będzie do 10.08.2016 do godziny 23:59.

5. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Wzięcie udziału w konkursie możliwe jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci Orange, Plus GSM, T-Mobile/Heyah i Play.

§2 Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego, spełnia wszystkie postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu oraz przystąpiła do Konkursu przez dokonanie czynności określonych w § 3 pkt. 1 Regulaminu („Uczestnik”).

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy: Burda Media Polska Sp. z o.o., Burda Communications Sp. z o.o., Burda Publishing Polska Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Burda NG Polska Sp. z o.o. Sp komandytowa, Burda GL Polska Sp. z o.o. lub członkowie najbliższej rodziny tych pracowników (wstępni i zstępni w linii prostej bez ograniczeń, a w linii bocznej do drugiego stopnia oraz powinowaci w linii bocznej do drugiego stopnia) oraz ich małżonkowie, TELEAUDIO DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, operatorów sieci komórkowych działających na obszarze RP (PTK Centertel Sp. z o.o., PTC S.A., Polkomtel S.A. P4 Sp. z o.o.) oraz krewni pracowników wymienionych spółek w linii prostej i w bocznej. Powyższy warunek zwycięzca potwierdza przed odbiorem wygranej.

3. W przypadku uczestnictwa w Konkursie wbrew ograniczeniom określonym w pkt. 2 osoby te nie nabywają prawa do wygranej, a jeżeli fakt podlegania wspomnianym wyżej ograniczeniom zostanie ujawniony po odebraniu wygranej, zobowiązane są wygraną zwrócić.

4. Burda ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w Konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem.

5. Uczestnicy Konkursu mogą otrzymywać informacje w formie powiadomień SMS o wszystkich konkursach, zabawach, nagrodach i akcjach specjalnych organizowanych przez Organizatora. Otrzymują oni równocześnie prawo do wcześniejszego zgłoszenia się do udziału we wszystkich wydarzeniach o których istnieniu otrzymali powiadomienie poprzez SMS.

6. Uczestnik ma prawo w każdym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie (w tym zrezygnować z otrzymywania informacji SMS związanych z konkursem) wysyłając e-mail na adres: reklamacje@teleaudio.pl podając swój numer telefonu lub wysyłając bezpłatny SMS o treści STOP pod numer 80166.

§3 Przebieg Konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy w dniach od 08.06.2016 od godziny 00:00 do 09.08.2016 do godziny 23:59 wysłać SMS pod numer 73550 (3zł/3,69 zł z VAT) o treści reklamowanej na łamach numeru 6/2016 czasopisma InStyle.

2. Uczestnicy, którzy wyślą sms o treści od STO.1 do STO.12 lub od 100.1 do 100.12 pod numer 73550 grają o konkretną nagrodę. Rodzaj nagrody przydzielany jest według poniższego klucza: a) O kosmetyki marki Artdeco grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści STO.1 lub 100.1, b) O zestaw ochrona słoneczna Eau Thermale Avene grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści STO.2 lub 100.2, c) O masło Sacha Butter Dottore grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści STO.3 lub 100.3,, d) O suszarke i prostownicę Philips MoistureProtect grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści STO.4 lub 100.4,, e) O voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w Pardon My French grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści STO.5 lub 100.5, f) O kosmetyki La Petite Robe Noire od Guarlain grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści STO.6 lub 100.6, g) O zestaw do makijażu oczu Bobbi Brown grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści STO.7 lub 100.7, h) O voucher do Good Time Day Spa o wartości 200 zł grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści STO.8 lub 100.8, i) O zestaw urządzeń Remington z linii Reveal grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści STO.9 lub 100.9, j) O lakiery OPI w pieciu kolorach grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści STO.10 lub 100.10, k) O pierścionek z najnowszej kolekcji Lilou grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści STO.11 lub 100.11, l) O szampon i odżywkę Kevin Murphy z linii Angel grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści STO.12 lub 100.12. 3. Po dokonaniu zgłoszenia Uczestnik otrzyma od Organizatora wiadomość SMS z pytaniem konkursowym („Pytanie”).

4. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy udzielać po otrzymaniu Pytania i zaznajomieniu się z jego treścią. Odpowiedź tę należy wysyłać za pomocą SMS pod numer 73550 zgodnie z instrukcją otrzymaną w wiadomości SMS z Pytaniem.

5. Uczestnicy, którzy prawidłowo odpowiedzieli na Pytanie otrzymają od Organizatora SMS z informacją o zakwalifikowaniu do finału Konkursu.

6. W dniu 10.08.2016 w godzinach od 11:00 do 23:59 odbędzie się finał Konkursu. Aby wziąć udział w finale Konkursu zakwalifikowani Uczestnicy winni wysłać w trakcie trwania finału Konkursu SMS pod numer 73550 (3 zł/3,69 zł z VAT) z kodem nagrody, o którą grali według poniższego klucza: a) O kosmetyki marki Artdeco grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści IS.1, b) O zestaw ochrona słoneczna Eau Thermale Avene grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści IS.2, c) O masło Sacha Butter Dottore grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści IS.3, d) O suszarke i prostownicę Philips MoistureProtect grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści IS.4, e) O voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w Pardon My French grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści IS.5, f) O kosmetyki La Petite Robe Noire od Guarlain grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści IS.6, g) O zestaw do makijażu oczu Bobbi Brown grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści IS.7, h) O voucher do Good Time Day Spa o wartości 200 zł grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści IS.8, i) O zestaw urządzeń Remington z linii Reveal grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści IS.9, j) O lakiery OPI w pieciu kolorach grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści IS.10, k) O pierścionek z najnowszej kolekcji Lilou grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści IS.11, l) O szampon i odżywkę Kevin Murphy z linii Angel grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści IS.12.

7. Po dokonaniu zgłoszenia Uczestnik otrzyma od Organizatora wiadomość SMS z Zadaniem/Pytaniem Finałowym („Zadanie/Pytanie Finałowe”). Odpowiedzi na Zadanie/Pytanie Finałowe należy udzielać po jego otrzymaniu i zaznajomieniu się z jego treścią. Uwaga! Liczba znaków ze spacjami w wiadomości SMS nie powinna przekraczać 160 znaków, nie należy używać polskich znaków.

8. Spośród nadesłanych odpowiedzi na Zadanie/Pytanie Finałowe niezależna komisja konkursowa złożona z 3 przedstawicieli Organizatora (dalej Niezależna Komisja Konkursowa) ustali osoby uprawnione do nagród spośród tych Uczestników Konkursu, którzy przesłali odpowiedź na Zadanie/Pytanie Finałowe.

9. Podstawowe kryteria oceny Zadania/Pytania Finałowego są następujące: pomysłowość, zwięzłość i oryginalność odpowiedzi.

10. Niezależna Komisja Konkursowa ma prawo nie przyjąć do Konkursu odpowiedzi niezgodnych z Zadaniem/Pytaniem Finałowym zawartym w sms-ie. Jednemu Uczestnikowi Konkursu jury może przyznać tylko jedną nagrodę.

11. W odpowiedzi Uczestnik otrzyma podziękowanie za skorzystanie z serwisu.

12. Po zakończeniu Konkursu Organizator ustali listę osób uprawnionych do nagród spośród tych Uczestników, którzy poprawnie odpowiedzieli na pytanie konkursowe a następnie ich odpowiedź na Zadanie/Pytanie Finałowe została uznana za najlepszą.

13. Zwycięzcy zostaną wyłonieni po zakończeniu Konkursu w ciągu maksymalnie 20 dni roboczych na podstawie najciekawszych odpowiedzi na Zadanie/Pytanie Finałowe z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego paragrafu, spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy odpowiedzieli na Zadanie/Pytanie Finałowe.

14. Jednemu Uczestnikowi Konkursu Komisja Konkursowa może przyznać tylko jedną nagrodę.

15. W celu przekazania nagród, nagrodzeni uczestnicy (Zwycięzcy), po otrzymaniu SMS z informacją o wygranej, są zobowiązani wysłać za pomocą wiadomości SMS swoje pełne dane osobowe niezbędne do przekazania nagrody (tj. imię, nazwisko, adres, na który na zostać wysłana nagroda czyli: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) pod numer 7057 (koszt: 0,50zł netto/0,62zł brutto) poprzedzając swoje dane prefixem DANE w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości SMS informującej o przyznanej nagrodzie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

16. W celu przekazania nagród, nagrodzeni Zwycięzcy, którzy nie przekażą swoich danych osobowych zgodnie z ust. 13, są zobowiązani podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora Konkursu podać swoje dane osobowe niezbędne do przekazania nagrody (imię, nazwisko, adres, na który na zostać wysłana nagroda czyli: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość). Próba uzyskania połączenia ze Zwycięzcami nastąpi po zakończeniu Konkursu.

§4 Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są: a) 10 x kosmetyki marki Artdeco o wartości 175 zł brutto b) 8 x zestaw ochrona słoneczna Eau Thermale Avene o wartości 232 zł brutto c) 10 x masło Sacha Butter Dottore o wartości 177,01 zł brutto d) 2 x suszarka i prostownica Philips MoistureProtect o wartości 453,87 zł brutto e) 10 x voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w Pardon My French, f) 5 x kosmetyki La Petite Robe Noire od Guarlain o wartości 150 zł brutto g) 13 x zestaw do makijażu oczu Bobbi Brown o wartości 371 zł brutto h) 20 x voucher do Good Time Day Spa o wartości 200 zł, i) 1 x zestaw urządzeń Remington z linii Reveal o wartości 727 zł brutto j) 20 x lakiery OPI w pieciu kolorach o wartości 232,04 zł brutto k) 5 x pierścionek z najnowszej kolekcji Lilou o wartości 159 zł brutto l) 10 x szampon i odżywka Kevin Murphy z linii Angel o wartości 105,01 zł brutto

2. Nagroda w konkursie, której wartość przekroczy 760 zł brutto zostanie wydana Zwycięzcy po wpłaceniu przez niego należnego podatku od nagrody w wysokości 10% jej wartości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zwycięzca winien wpłacić podatek w ciągu 14 dni od momentu poinformowania o wygranej. O numerze rachunku bankowego, na który należy wpłacić należny podatek, zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie lub listownie przez Przedstawiciela Organizatora Konkursu.

3. Nagrody zostaną wysłane na podany przez uprawnionych Uczestników adres w ciągu 2 miesięcy od daty zakończenia Konkursu przesyłką pocztową bądź kurierską, wedle wyboru Organizatora.

4. W przypadku nieodebrania przesyłki zostanie ona zwrócona do siedziby Organizatora (Burda Communications Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa), skąd odpowiednio Zwycięzca bądź uprawniony uczestnik będzie mógł ją odebrać w ciągu 14 dniu osobiście lub przesyłka będzie mogła być ponownie wysłana na pisemną (na adres Organizatora) prośbę adresata przesyłki przesłaną w ciągu 7 dni, przy czym koszt ponownego wysłania przesyłki pokrywa adresat przesyłki.

5. Nagrody nie podlegają przekazaniu osobom trzecim ani wymianie na ich równowartość pieniężną.

§5 Prawidłowość przebiegu Konkursu

1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Organizator Konkursu.

2. Wątpliwości Organizatora co do prawidłowości odpowiedzi Uczestników oraz prawidłowości przebiegu Konkursu rozstrzygał będzie Organizator lub wskazana przez niego osoba.

3. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w Konkursie. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Uczestnik znał Zadanie/Pytanie Finałowe, odpowiedział na nie zanim zostało ono zadane lub korzystał z innej pomocy nieprzewidzianej niniejszym Regulaminem.

§6 Postępowanie Reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej (listem poleconym), na adres korespondencyjny: Burda Communications Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15,02-674 Warszawa, z dopiskiem „7 urodziny INSTYLE”. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca w składzie: – Przewodniczący – Zastępca Przewodniczącego – Sekretarz

2. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data nadania listu.

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

4. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

§7 Ochrona Danych Osobowych

1. Zwycięzcy konkursu mają praco do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja konkursu oraz wysyłka nagród.

§8 Postanowienia Końcowe

1. Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie www.blog.instyle.pl.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.

Tagi: ,

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Zaloguj się przez:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *